Klingspor. Жовтий. Надійний. Довговічний. 125 років на варті ваших інтересів

СТАТЬЯ ИЗ РУБРИКИ: «АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ»

Професіоналам від професіоналів. У нашому динамічному високотехнологічному світі не обійтися без абразивної обробки та шліфування. Цей найдавніший процес наздоганяє нас у кріслі стоматолога, дарує блиск дорогоцінному каменю в обручці на жіночій руці, забезпечує ідеальне покриття годинника на чоловічому зап’ясті. Без нього не виготовити побутової техніки, тим більше — не зробити автомобіль, локомотив, надзвуковий літак і космічний корабель. Абразивні інструменти потрібні домашнім умільцям і великим промисловим корпораціям. Попит на них тільки зростає, що підтверджує переконлива історія успіху всесвітньо відомого виробника — німецької компанії Klingspor.

Цього року Klingspor відзначає своє 125‑річчя. Рівно стільки ж часу триває вдосконалення продукції цього бренду. І хоча сьогодні вона досягла найвищо­го рівня якості, точності та стійкості, компа­нія не має наміру зупинятися на досягнутому. У Klingspor — міцний авторитет виробника бездоганного інструмента для будь-яких опе­рацій. Він відзначений знаком oSa® — автори­тетним свідоцтвом найвищої надійності і без­пеки під час роботи. Серед декількох десят­ків тисяч зразків інструмента, створеного тут, обов’язково знайдеться ідеальне рішення за­дач для кожного клієнта, які б матеріали він не обробляв. При цьому компанія рівною мі­рою піклується і про виробничників, які екс­плуатують її високошвидкісні відрізні, шліфу­вальні, пелюсткові круги, а також про навко­лишнє середовище. Ціль — створити надійну систему його захисту, використовувати ре­сурси максимально дбайливо та ефективно.

 Історія Klingspor у датах

1893 р. Йоганнес Фрідріх Клінспор засновує сімейне підприємство.

1899 р. Початок розробки та виробництва абразивних матеріалів.

1926 р. Klingspor виготовляє перший водостійкий шліфувальний папір у Європі.

1950 р. Винаходиться високошвидкісний відрізний круг Kronenflex®.

1971 р. Розробка революційного на той час пелюсткового тарілчастого круга.

1978 р. Klingspor засновує в США перше дочірнє підприємство за межами Європи.

1996 р. У Польщі вводиться в роботу перша міжнародна виробнича площадка.

2015 р. В Україні починається виробництво алмазного інструменту.

БАГАТОВАРІАНТНІСТЬ ВИКОНАННЯ ТА РІЗНОМАНІТТЯ ФОРМИ

На сьогодні асортимент продукції Klingspor нараховує більше 50 000 абразив­них інструментів для шліфування, різання, фрезерування, полірування та обдирання. Така широка різноманітність продукції дозволяє запропонувати користувачам індиві­дуальне рішення для їхніх конкретних задач, що підвищує ефективність використання інструменту, скорочує непродуктивні витра­ти часу та в остаточному підсумку впливає на зниження собівартості.

Klingspor випускає наступну продукцію з найрізноманітнішими фізичними власти­востями:

• відрізні і зачисні абразивні круги,

• рулони,

• безкінечні стрічки,

• шліфувальні листи,

• фіброві круги,

• пелюсткові тарілкові круги,

• пелюсткові круги і головки,

• швидкозмінні круги,

• твердосплавні борфрези,

• еластичні абразивні матеріали,

• алмазний інструмент.

Незалежно від того, який матеріал Вам потрібно обробити, високоякісні вироби компанії Klingspor задовільнять навіть най­вищі вимоги до якості поверхні, терміну служби і продуктивності обробки:

Мінеральні матеріали

Різання, шліфування, свердління: об­робка мінеральних будівельних матеріа­лів, наприклад, каменю, бетону, асфальту та природного каменю впродовж багатьох років належить до наших основних спеці­алізацій.

Деревина й матеріал з деревини

Всі види шліфування деревини: від чор­нової первинної до фінішної обробки, від шліфування поверхонь, та країв до шліфу­вання профілів, для оснащення верстатів та для роботи вручну.

Лак і фарби

Продукція, що випускається у всіх галу­зях промислового виробництва, обов’язково має покриття, що виконує захисну та/або естетичну функцію. Абразивні матеріали Klingspor для шліфування пофарбованих і шпакльованих поверхонь, а також для ви­далення старої фарби ідеально підходять як для роботи вручну, так і для оснащення вер­статів з різним ступенем автоматизації.

Чорні, кольорові метали та сплави. Леговані сталі

Шліфування й різання металів — це, як правило, непроста задача. Правильний ви­бір інструменту, його фізичних властивостей і абразивного матеріалу — гарантує не тіль­ки виконання поставленої задачі, але її най­більш ефективну реалізацію незалежно від властивостей оброблюваного металу.

Скло та кераміка

На всіх стадіях обробки крихких твер­дих матеріалів, наприклад, скла та керамі­ки, необхідний високоякісний, надійний і точний інструмент, який Klingspor пропонує в різноманітному асортименті.

Пластмаса, гума, шкіра

Абразивні матеріали призначені для ви­робів із пластмаси, гуми або шкіри дозволя­ють рівномірно й оптимально шліфувати їх поверхню незалежно від форми виробу.

БЕЗДОГАННИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ БУДЬЯКОЇ ОПЕРАЦІЇ

Яку б техніку й технології Ви б не вико­ристовували для різання, зняття матеріалу, полірування або шліфування, абразивні ма­теріали Klingspor забезпечать найвищу про­дуктивність і якісний результат:

Різання

У багатьох галузях промисловості, де необхідно швидке й економічне різання ма­теріалів, інструмент Klingspor просто неза­мінний. При цьому безпека використання високообертових відрізних кругів не менш важлива, як і довговічність їхньої роботи. Абразивний інструмент компанії відповідає найвищим стандартам безпеки. Це підтвер­джують сертифікати oSa — організації, яка регламентує безпеку виробів з абразивів, а також ЕN 12413:1999 «Вимоги безпеки для абразивної продукції на зв’язці».

Зняття матеріалу

Головною властивістю інструменту для зняття матеріалу є агресивний вплив і знят­тя якомога більшої кількості матеріалу при незначному силовому навантаженні.

Полірування

При поліруванні важливо, щоб поверх­ні мали низьку шорсткість і були рівномірно оброблені, а також важлива стабільність ре­зультату. Klingspor невпинно вдосконалює свій інструмент для того, щоб користувачі одержували необхідний результат з міні­мальними витратами.

СУЧАСНЕ ВИРОБНИЦТВО ТА ДОСВІД

Шлях, пройдений компанією за 125 ро­ків, не тільки доказ успішності Klingspor. Це свідчить, що досвід, накопичений за ці роки, сьогодні вже став частиною світової скарб­ниці знань про виробництво абразивного інструменту. Сьогодні всі інновації фірми стартують із відділу досліджень і розро­бок, розташованого в м. Хайгер (Haiger) Німеччина. Його висококваліфіковані спів­робітники, а також сучасне оснащення ла­бораторій, цехів і тестових площадок за­безпечують безперервне вдосконалення виготовленої продукції, що створює основу якості та надійності інструментів.

Сьогодні Klingspor є глобальним про­мисловим гігантом, інтереси і продукцію якого представляють 36 офісів у всьому світі.

Виробничі приміщення компанії вража­ють ультрасучасним машинним парком та висококваліфікованим персоналом. Висока якість інструмента відслідковується на всіх етапах виробничого ланцюга: від вхідного контролю сировини до перевірки продукції перед відвантаженням клієнтам.

Корпоративні принципи

Klingspor — це потужне інноваційне сімейне підприємство, що постачає свою продукцію на всі континенти. Основним на­прямком його діяльності є виробництво абразивних матеріалів на гнучкій основі, від­різних і зачисних шліфувальних кругів, а та­кож алмазного інструменту.

Головною метою підприємства є задо­волення потреб клієнтів. Тому будь-яке при­йняте тут рішення грунтується на наступних принципах:

 • Незмінно висока якість продукції. Ви­пускаючи висококласний, але доступний за ціною конкурентоспроможний інстру­мент під марками «Klingspor» і «Kronenflex», компанія заслужено займає вагоме місце серед провідних у світі виробників продукції інструментального призначення.
 • До компаній, які постачають Klingspor свої товари й послуги, ставляться ті ж ви­моги по якості комплектуючих та захисту навколишнього середовища, що пред’являє Klingspor до своєї продукції.
 • Безумовною для компанії є кваліфікова­на технічна консультація клієнтів для опти­мального використання процесів обробки.
 • Індивідуальна підтримка та надійна ло­гістика для клієнтів.
 • Максимальна безпека експлуатації ін­струменту.
 • Постійне поліпшення процесів і продук­ції. Ціль — робота без помилок.
 • Система керування Klingspor насампе­ред орієнтована на якість, захист навколиш­нього середовища і безпеку праці.
 • Дбайливе використання матеріальних ресурсів, зниження споживання енергії і ви­кидів CO2.
 • Виробництво більш зручної, ефективної та якісної продукції завдяки постійному вдо­сконаленню.
 • Відповідність робочого місця законо­давчим вимогам по ергономіці та безпеці.
 • Відповідальність кожного співробітни­ка за якість виконаної роботи.
 • Мотивація співробітників для підви­щення кваліфікації та досягнення цілей.
 • Законів та положень суворо дотриму­ються на всіх підприємствах Klingspor.
 • Компанії концерну Klingspor є невід’ємною частиною міжнародної групи компаній. Загальний результат є вирішальним.
 • Корпоративних принципів Klingspor до­тримуються всі підприємства концерну.

Тренінги

У навчальному центрі клієнти й співро­бітники отримують теоретичні знання і прак­тичні навички для оптимального викорис­тання абразивного інструменту. Досвідчені фахівці пропонують рішення конкретних технічних задач, що стоять перед користува­чами. Під час практичних занять використо­вується широкий спектр абразивних матері­алів. Навчання проходить з використанням як стаціонарного, так і ручного обладнання.

Галузеві об’єднання та сертифікація

Klingspor є активним членом наступних галузевих об’єднань, що засвідчують високі експлуатаційні характеристики виготовле­ного інструменту:

DIN — Німецький інститут по стандар­тизації (Deutsches Institut für Normung)

DGQ — Німецьке товариство якості (Deutsche Gesellschaft für Qualität)

FGS — Науково‑дослідне то­вариство шліфувальної техніки (Forschungsgemeinschaft Schleiftechnik)

FEPA — Федерація європейських ви­робників абразивних виробів (Federation of the European Producers of Abrasives)

oSa: Організація по безпеці абразив­них виробів (Organization for the Safety of Abrasives)

VDS — Асоціація німецьких заводів з ви­робництва абразивних матеріалів (Verband Deutscher Schleifmittelwerke e. V.)

oSa® — центр компетенції безпеки абразивних матеріалів.

Klingspor є членом-засновником oSa®. Організація з безпеки абразивних матеріа­лів (Organization for the Safety of Abrasives) є добровільним об’єднанням виробників абразивних матеріалів. Вона зобов’язалася виконувати європейські норми безпеки для шліфувальних інструментів і дотримуватись більш строгих правил виробництва та пере­вірки. oSa® підтверджує виконання цього добровільного обов’язку наданням захи­щеного по усьому світі товарного знака. Це означає підвищену надійність використання для користувача, і знижений ризик відпові­дальності для продавця.

7 критеріїв безпеки oSa®:

 • Добровільне зобов’язання виробника.
 • Наявне випробувальне обладнання та компетентність співробітників виробника в області тестування на власних площадках.
 • Сертифікована система управління якістю з документально підтвердженими процесами.
 • Незалежне тестування продукції.
 • Незалежний аудит безпеки, який прово­дять зовнішні експерти.
 • Регулярний контроль виробництва та моніторинг продукції.
 • Безпека завдяки відстеженню всіх ета­пів виробництва.

Klingspor у цифрах

Klingspor входить у п’ятірку найбільших виробників абразивних матеріалів у світі і представлена на всіх континентах, завдяки чому здатна задовільнити будь-які вимоги регіональних ринків і клієнтів.

От деякі цифри:

> 50 000 найменувань нараховує асортименти продукції

> 500 кваліфікованих консультантів і продавців у всіх точках планети

2 800 співробітників зайняті на виробництві

300 млн євро річний оборот

Щодня виробляється:

110 000 пелюсткових тарілчастих кругів

350 000 відрізних і зачисних шліфувальних кругів

 


Ми завжди готові прийти на допомогу та відповісти на ваші питання:

по телефону:

+38 032 242 92 00, факс: +38 032 242 92 99

електронній пошті:

info@klingspor.ua 

особисто:

ТОВ «Клінгспор» вул. Львівська, 2 б,

м. Великі Мости,

Сокальський район,

Львівська область, 80074, Україна.

Похожие статьи


Рекламодатели

Партнёры

Новостная рассылка

Будьте в курсе наших последних новостей. Оформите бесплатно персональную новостную рассылку.