VIII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ, МАТЕРІАЛИ І ОБЛАДНАННЯ у ливарному виробництві»

VIII МНТК відбудеться у Краматорську 21 – 24 вересня 2021 року.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Форма проведення конференції: інтернет-конференція.

Робочі мови: українська, англійська.

Робота конференції спрямована на вирішення актуальних проблем ливарного виробництва: розробки прогресивних ресурсозберігаючих технологій одержання литих виробів, фізико-хімічних основ металів і сплавів, теорії ливарних процесів, комп'ютерних інформаційних технологій, автоматизації та механізації ливарних процесів, термічної обробки ливарних сплавів і підготовки та підвищення кваліфікації кадрів для ливарної галузі.

До участі в конференції запрошуються викладачі, науковці, фахівці різних профілів і напрямів, здобувачі наукових ступенів, аспіранти, магістранти, студенти.

П Р О Г Р А М А VIII Міжнародної науково-технічної конференції «ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ, МАТЕРІАЛИ Й ОБЛАДНАННЯ У ЛИВАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ»

21–24 вересня 2021 року

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ:

 • Вступне слово голови організаційного комітету конференції, першого проректора Донбаської державної машинобудівної академії, канд. техн. наук, проф. ДДМА Фесенка Анатолія Миколайовича
 • Вітальне слово ректора Донбаської державної машинобудівної академії, д-ра техн. наук, проф. Ковальова Віктора Дмитровича
 • Вітальне слово секретаря Краматорської міської ради Сташкевича Ігоря Ігоровича
 • Вітальне слово президента АЛУ, д-ра техн. наук, проф. Шинського Олега Йосифовича
 • Вітальне слово віце-президента АЛУ, д-рки техн. наук, проф. Пономаренко Ольги Іванівни
 • Вітальне слово проректора з наукової роботи та міжнародної діяльності НУ «Запорізька політехніка» д-ра техн. наук., проф. Наумика Валерія Владиленовича
 • Жаданос О. В., Дерев’янко І.В., Портний В. В. (м. Дніпро, НМетАУ) ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕКТРОДУГОВОМУ АГРЕГАТІ КІВШ-ПІЧ ДЛЯ СТВОРЕННЯ АСУ
 • Фесенко А. М. (м. Краматорськ, ДДМА), Фесенко М. А. (м. Київ, ДНДІ МВС України) КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СПОСОБІВ ВИГОТОВЛЕННЯ ДВОШАРОВИХ ЧАВУННИХ ВИЛИВКІВ
 • Лютий Р. В., Прилуцький М. І., Кривик О. В. (м. Київ, НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського) ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОВИХ ПОЛІВ У ВИЛИВКАХ НОВИМ АНАЛІТИЧНИМ МЕТОДОМ
 • Кочешков А. С. (м. Київ, НТУУ «КПІ» імені І. Сікорського) ВИЗНАЧНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЮВЕЛІР – Й. А. МАРШАК
 • Сокольский В. Э., Роик А. С., Казимиров В. П., Яковенко А. М. (г. Киев, КНУ им. Тараса Шевченко) ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ОКСИДНЫХ РАСПЛАВОВ
 • Ворон М. М., Нарівський А. В. (м. Київ,ФТІМС НАН України) ВПЛИВ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ ЛИВАРНИХ ЖАРОМІЦНИХ СПЛАВІВ СИСТЕМИ Al-Ni-La
 • Агравал П. Г., Турчанін М. А. (м. Краматорськ, ДДМА) РОЗПЛАВИ СИСТЕМ Fe–Ni–(Ti, Zr, Hf) ЯК ОСНОВА СТВОРЕННЯ АМОРФНИХ СПЛАВІВ
 • Злыгорев В. Н., Довженко Р. А., Соколовский С. В., Богомаз Г. В., Лапченко А. В. (г. Краматорск, ЧАО «НКМЗ») ВОЗМОЖНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА ЧАО «НКМЗ»
 • Турчанін М. А. (м. Краматорськ, ДДМА), Великанова Т. Я., Корнієнко К. Є. (м. Київ, ІПМ НАНУ) ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ КОМІСІЇ З ДІАГРАМ СТАНУ ТА ТЕРМОДИНАМІКИ

ПРОГРАМА РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗА СЕКЦІЯМИ

СЕКЦІЯ 1

Прогресивні технологічні процеси отримання виливків з чавуну, сталі, кольорових та благородних сплавів.

Голова – Фесенко А. М.

Секретар – Корсун В. А.

1. Бубликов В. Б., Берчук Д. М. (м. Київ, ФТІМС НАНУ) ОДЕРЖАННЯ ВИ-СОКОМІЦНОГО ЧАВУНУ МОДИФІКУВАННЯМ В КОВШАХ ТА ЛИВАРНИХ ФОРМАХ

2. Биктагиров Ф. К., Веретильник А. В., Шаповалов В. А., Гнатушен-ко А. В., Игнатов А. П. (г. Киев, ИЭС им. Е.О. Патона АН Украины) ПЕРЕРАБОТ-КА СТРУЖКИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОЙ ТИГЕЛЬНОЙ ПЛАВКИ

3. Бубликов В. Б., Бачинський Ю. Д., Ясинський О. О., Медвідь С. М., Моі-сеєва Н. П. (м. Київ, ФТІМС НАН України) ВИСОКОМІЦНИЙ ЧАВУН ДЛЯ ЛИ-ТИХ ВИРОБІВ СКЛАДНОЇ КОНФІГУРАЦІЇ З РІЗНОЮ ТОВЩИНОЮ СТІНОК

4. Бубликов В. Б., Берчук Д. М., Ясинський О. О., Овсянников В. О. (м. Київ, ФТІМС НАН України) ВПЛИВ СКЛАДУ МАГНІЄВИХ ЛІГАТУР НА СТРУКТУ-РОУТВОРЕННЯ І МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИСОКОМІЦНОГО ЧАВУНУ

5. Бубликов В. Б., Ясинський О. О., Берчук Д. М., Ясинська О. О., Моісеє-ва Н. П. (м. Київ, ФТІМС НАН України) ВПЛИВ ВМІСТУ КРЕМНІЮ ТА МАРГА-НЦЮ НА СТРУКТУРУ ВИСОКОМІЦНОГО ЧАВУНУ

6. Доценко Ю. В., Селівьорстов В. Ю. (м. Дніпро, НМетАУ) ПІДВИЩЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВИЛИВКІВ З ЛИВАРНОГО СПЛАВА АК5М З ВИСОКИМ ВМІСТОМ ЗАЛІЗА

7. Калюжний П. Б., Дорошенко В. С. (м. Київ, ФТІМС НАН України) ПЕРЕ-ДУМОВИ І ВАРІАНТИ ВНУТРІШНЬОФОРМЕННОЇ ТЕРМООБРОБКИ ВИЛИВ-КІВ

8. Кивгило Б. В., Лук’яненко І. В., Ямшинський М. М. (м. Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського) ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ НА ЯКІСТЬ ПЕРЕХІДНОГО ШАРУ СТАЛЬ-АЛЮМІНІЄВОГО ЛИТОГО БІМЕТАЛУ

9. Нетяга А. В., Кусков Ю. М., Биктагтров Ф. К. (г. Киев, ИЭС им. Е. О. Патона АН Украины) ПОЛУЧЕНИЕ МНОГОСЛОЙНОГО БИМЕТАЛЛИЧЕ-СКОГО СЛИТКА С ИСПОДЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОШЛАКОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

10. Семенов О. Д., Хричиков В. Є. Меняйло О. В. (м. Дніпро, НМетАУ) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ УТЯЖИН В ХУДОЖНІХ ВИЛИВКАХ

11. Сергієнко Р. А., Верховлюк А. М., Щерецький О. А. (м. Київ, ФТІМС НАН України) КОНТРОЛЬОВАНА КРИСТАЛІЗАЦІЯ АМОРФНИХ СПЛАВІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ АМОРФНО-НАНОКРИСТАЛІЧНОЇ СТРУКТУРИ

12. Сіренко К. А. (м. Київ, ФТІМС НАН України) ЛИВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО: НЕВИРІШЕНІ ЗАДАЧІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

13. Фесенко А. М. (м. Краматорськ, ДДМА), Фесенко М. А. (м. Київ, Держав-ний НДІ МВС), Корсун В. А. (м. Краматорськ, ДДМА) МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИС-ТАННЯ ЧАВУНУ В ЯКОСТІ КОНСТРУКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ПРИ ВИГОТОВ-ЛЕННІ ВИРОБІВ МАШИНОБУДУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

14. Фесенко А. М., Корсун В. А. (м. Краматорськ, ДДМА), Фесенко М. А. (м. Київ, ДНДІ МВС України), Махмудов Р. Р. (м. Краматорськ, ДДМА) ДОСЛІ-ДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВНУТРІШНЬОФОРМОВОГО МОДИФІ-КУВАЛЬНОГО ОБ-РОБЛЕННЯ РОЗПЛАВУ МЕТОДОМ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

15. Школяренко В. П., Сіренко К. А., Антонов Г. О., Зубеніна Н. Ф. (м. Київ, ФТІМС НАН України) ОСОБЛИВОСТІ ЛИТТЯ ОБИЧАЙОК З АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ

16. Щерецький О. А., Железняк О. В., Верховлюк А. М. (м. Київ, ФТІМС НАН України) ЛИТІ БАГАТОШАРОВІ МЕТАЛОКЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗА-ХИСТУ СПЕЦТЕХНІКИ

17. Ямшинський М. М., Лук’яненко І. В., Кивгило Б. В. (м. Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського) МОДИФІКУВАННЯ ВИСОКОДИСПЕРСНИМ КАРБІДОМ КРЕМНІЮ ВТОРИННОГО СПЛАВУ СИСТЕМИ «AL-SI»

18. Ясюков В. В., Лысенко Т. В., Тур М. П. (г. Одесса, ГУ «Одесская политех-ника») ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННО-ГО ЛИТЬЯ

СЕКЦІЯ 2

Фізико-хімічні основи отримання металів і сплавів

Голова – Турчанін М. А.

Секретар – Агравал П. Г.

1. Агравал П. Г., Турчанін М. А. (м. Краматорськ, ДДМА) ТЕМПЕРАТУРНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ФУНКЦІЙ ЗМІШУВАННЯ РІДКИХ СПЛАВІВ АМОРФОУТВОРЮЮЧИХ СИСТЕМ

2. Агравал П. Г., Турчанін М. А., Водоп’ьянова Г. О., Корсун В. А. (м. Краматорськ, ДДМА), Древаль Л. О. (м. Штутгарт, MSI) ЕНТАЛЬПІЇ ЗМІ-ШУВАННЯ РІДКИХ СПЛАВІВ ТРИКОМПОНЕНТНИХ АМОРФОУТВОРЮЮ-ЧИХ СИСТЕМ Fe–Ni–(Ti, Zr, Hf) ПРИ 1873 К

3. Агравал П. Г., Турчанін М. А., Водоп’ьянова Г. О., Корсун В. А. (м. Краматорськ, ДДМА), Древаль Л. О. (м. Штутгарт, MSI) ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АМОРФОУТВОРЮЮЧИХ РОЗПЛАВІВ Fe–Ni–(Ti, Zr, Hf)

4. Агравал П. Г., Турчанін М. А., Водоп’ьянова Г. О., Корсун В. А. (м. Краматорськ, ДДМА), Древаль Л. О. (м. Штутгарт, MSI) БЛИЖНІЙ ХІМІЧ-НИЙ ПОРЯДОК В РОЗПЛАВАХ Fe–Ni–(Ti, Zr, Hf) І ПРОГНОЗОВАНІ КОНЦЕНТРАЦІЙНІ ОБЛАСТІ ЇХ АМОРФІЗАЦІЇ

5. Агравал П. Г., Турчанін М. А. (м. Краматорськ, ДДМА) Тимошенко О. А. (м. Київ, ІПМ НАН України) ДІАГРАМА СТАНУ ДВОКОМПОНЕНТНОЇ СИСТЕМИ Co–Ti

6. Веліканова T. A. (м. Київ, ІПМ НАНУ), Заславський О. М. (м. Київ, Укр-НДІ «Ресурс» держагенства резерву України), Куліченко В. А. (м. Київ, КНУБ) ОБ-ЛАСТІ ІСНУВАННЯ ФАЗИ ТИПУ α-МАНГАНУ В СПЛАВІ Fe52,5Mo23,5Cr18,7C5,3

7. Веліканова T. A. (м. Київ, ІПМ НАНУ), Заславський О. М. (м. Київ, УкрНДІ «Ресурс» держагенства резерву України), Кіндрачук М. В. (м. Київ, НАУ) ФАЗОВІ РІВНОВАГИ ЗА УЧАСТЮ МАНГАНО-ПОДІБНИХ ФАЗ В СИСТЕМІ Fe–Mo–Cr–C

8. Корнієнко К. Є., Крикля Л. С., Левченко П. П., Петюх В. М., Тіхоно-ва І. Б., Артюх С. Ю., Самелюк А. В. (м. Київ, ІПМ НАНУ) ОБ’ЄМИ ПЕРВИННОЇ КРИСТАЛІЗАЦІЇ ФАЗ СИСТЕМИ Ti–Rh–Ir

9. Корнієнко К. Є., Крикля Л. С., Левченко П. П., Самелюк А. В. (м. Київ, ІПМ НАНУ) ОБ’ЄМИ ПЕРВИННОЇ КРИСТАЛІЗАЦІЇ ФАЗ СИСТЕМИ Нf–Ru–Rh–Ir

10. Кудін В. Г. (м. Київ, КНУ), Романова Л. О., Дуднік А. С., Іванов М. І., Судавцова В. С. (м. Київ, ІПМ НАНУ) ЕНТАЛЬПІЇ ЗМІШУВАННЯ РОЗПЛАВІВ СИСТЕМ Cu-Yb і Cu-Yb-In

11. Міщенко Д. Д., Богаченко О. Г., Галінич В. И. (м. Київ, ІЕЗ ім. Є.О. Па-тона НАНУ), Кудін В. Г. (м. Київ, КНУ), Судавцова В. С. (м. Київ, ІПМ НАНУ) ТЕРМОСТІЙКІСТЬ ДО ОКИСНЕННЯ ПОРОШКІВ TіN, TіC, ТіВ2

12. Сокольский В. Э., Роик А. С., Казимиров В. П., Яковенко А. М. (г. Киев, КНУ им. Тараса Шевченко) ОКСИДНЫЙ КЛАСТЕР В ШЛАКОВОМ РАСПЛАВЕ

13. Судавцова В. С., Шевчук В. А., Подопригора Н. В., Іванов М. І. (м. Київ, ІПМ НАНУ), Кудін В. Г. (м. Київ, КНУ им. Тараса Шевченко) ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ ПОДВІЙНИХ СИСТЕМ Pb-Eu(Yb)

14. Турчанін М. А., Агравал П. Г. (м. Краматорськ, ДДМА) ТЕРМОДИНА-МІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕКВІАТОМНИХ РОЗПЛАВІВ Fe–Cu–Ni–Ti–(Zr, Hf) І ТЕ-ОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ВИСОКОЕНТРОПІЙНИХ АМОРФНИХ СПЛАВІВ

15. Турчанін М. А., Агравал П. Г., Водоп’ьянова Г. О. (м. Краматорськ, ДД-МА) ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІНИ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ФУНКЦІЙ ЗМІШУВАН-НЯ РІДКИХ СПЛАВІВ В РЯДУ ТРИКОМПОНЕНТНИХ СИСТЕМ (Fe, Co, Ni, Cu)–Ti–Zr

16. Турчанін М. А., Агравал П. Г., Водоп’ьянова Г. О., Корсун В. А. (м. Краматорськ, ДДМА), Древаль Л. О. (м. Штутгарт, MSI) ЕНТАЛЬПІЇ ЗМІ-ШУВАННЯ РІДКИХ СПЛАВІВ Co–Cu–Hf ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІНИ ТЕР-МОДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ В РЯДУ АМОРФОУТВОРЮЮЧИХ РОЗП-ЛАВІВ Co–Cu–(Ti, Zr, Hf)

17. Турчанін М. А., Агравал П. Г., Підченко А. С. (м. Краматорськ, ДДМА) ЕНТАЛЬПІЇ ЗМІШУВАННЯ РІДКИХ СПЛАВІВ ЗАЛІЗА З НІКЕЛЕМ ПРИ 1873 К

18. Фартушна Ю.В., Буланова М.В. (м. Київ, ІПМ НАН УКраїни) ПРОГНОЗ БУДОВИ ДІАГРАМ СТАНУ СИСТЕМ Fe-Co-R

19. Dreval L. A. (Germany, Stuttgart, MSI International GmbH; Kramatorsk, DSEA), Agraval P. G., Turchanin M. A. (Kramatorsk, DSEA), Dovbenko A. I., Iljenko S. M. (Germany, Stuttgart, MSI International GmbH) INTERACTION OF THE COMPONENTS IN THE STABLE AND UNDERCOOLED LIQUID ALLOYS OF THE Co–Cr–Cu–Fe–Ni SYSTEM

20. Dreval L. A., Dovbenko A. I. (Germany, Stuttgart, MSI International GmbH; Kramatorsk, DSEA), Agraval P. G., Turchanin M. A. (Kramatorsk, DSEA), Y. Du, S. Liu (China, Changsha, Central South University) THERMODYNAMIC ASSESSMENT OF THE Mg–Ni–Si SYSTEM

21. Iljenko Svitlana (Germany, Stuttgart, Materials Science International Services GmbH) MSI EUREKA - MODERN ELECTRONIC RESOURCE AND TOOL FOR EF-FICIENT MATERIALS R&D

СЕКЦІЯ 3

Перспективні формувальні матеріали та суміші. Перспективні технологічні процеси виготовлення форм та стрижнів. Спеціальні способи лиття

Голова – Пономаренко О. І.

Секретар – Дьяченко Ю. Г.

1. Дорошенко В. С., Калюжний П. Б., Шалевський А. В. (м. Київ, ФТІМС НАНУ) МЕТОД АДИТИВНОГО ВИГОТОВЛЕННЯ СТАНДАРТНИХ ЗРАЗКІВ ПРИ РОЗРОБЦІ СКЛАДІВ ПІЩАНИХ СУМІШЕЙ ДЛЯ 3D-ФОРМОВКИ

2. Дорошенко В. С., Калюжний П. Б., Шалевський А. В. (м. Київ, ФТІМС НАНУ) ПРО 3D-ВИРОБНИЦТВО ЛИВАРНИХ ПОЛІСТИРОЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ

3. Замятин Н. И., Карамушко А. В., Замятин В. Н. (г. Одесса, ГУ «Одесская политехника») ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБЛИЦОВАННОГО СЛОЯ КОКИЛЯ ИЗ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ РЕЗИНЫ

4. Лютий Р. В., Тишковець М. В., Люта Д. В. (м. Київ, НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського) НАУКОВІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗВ’ЯЗУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

5. Смирнов А. Н., Лысенко Т. В., Васильев Д. С. (г. Одесса, ОНПУ) ИЗНОС ГИЛЬЗЫ КРИСТАЛЛИЗАТОРА СОРТОВОЙ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ МНЛЗ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

6. Федоров М. М., Дьяченко Ю. Г. (м. Краматорськ, ДДМА) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КАМ'ЯНОВУГІЛЬНОГО ПОРОШКУ НА ВЛАСТИВОСТІ ПІЩАНО-БЕНТОНІТОВИХ ФОРМУВАЛЬНИХ СУМІШЕЙ

7. Федоров М. М., Пасешниченко І. С. (м. Краматорськ, ДДМА) ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ФОРМУВАЛЬНОСТІ Й ТЕКУЧОСТІ ПІЩАНО-БЕНТОНІТОВИХ ФОРМУВАЛЬНИХ СУМІШЕЙ

8. Berlizeva T., Ponomarenko O. (Kharkov, NTU «KhPI») STRENGTH PROPERTIES OF MIXTURES BASED ON CHROMITE SAND

СЕКЦІЯ 4

Моделювання, комп'ютернітаінформаційнітехнології, механізаціятаавтоматизаціявливарномувиробництві

Голова – Лисенко Т. В.

Секретар – Приходько О. В.

1. Дорошенко В. С., Калюжный П. Б. (г. Киев, ФТИМС НАНУ) ПЕРСПЕК-ТИВЫ МЕЛКОСЕРИЙНОГО 3D-ПРОИЗВОДСТВА МОДЕЛЕЙ

2. Дорошенко В. С., Калюжний П. Б. (м. Київ, ФТІМС НАНУ) ПРИКЛАДИ 3D-МЕТАЛОВИРОБІВ В АВТОПРОМИСЛОВОСТІ

3. Дорошенко В. С., Калюжний П. Б., Шалевський А. В. (м. Київ, ФТІМС НАНУ) ОБЛАДНАННЯ ДІЛЬНИЦЬ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА РАЗОВИХ МОДЕЛЕЙ УСТАНОВКАМИ 3D-ОБРОБКИ ТА АДИТИВНОГО ВИГОТОВЛЕННЯ

4. Дорошенко В. С., Шалевський А. В., Калюжний П. Б. (м. Київ, ФТІМС НАНУ) УДОСКОНАЛЕННЯ ВАКУУМНОЇ СИСТЕМИ ДІЛЬНИЦЬ ЛГМ ДЛЯ ПО-КРАЩЕННЯ УМОВ ПРАЦІ ТА ЕКОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА

5. Злыгорев В. Н., Соколовский С. В., Лапченко А. В. (г. Краматорск, ЧАО «НКМЗ») ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ЛИТЬЯ MAGMA 5.5 ДЛЯ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ СТАЛЬНОГО ЛИТЬЯ НА ЧАО «НКМЗ»

6. Ноговіцин О. В., Тарасевич М. І., Корнієць І. В., Баранов І. Р. (м. Київ, ФТІМС НАН України) ПРОЦЕС КЕРУВАННЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ДВОВАЛКОВОГО ЛИТТЯ-ПРОКАТУВАННЯ

7. Пономаренко О. І., Євтушенко Н. С. (м. Харків, НТУ «ХПІ») СИСТЕМНА ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ У ЛИВАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

8. Приходько О. В. (м. Краматорськ, ДДМА) АЛГОРИТМ АНАЛІЗУ ПРО-МИСЛОВИХ ДАНИХ ДЛЯ ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ЛИВАРНОГО ЦЕХУ

9. Самарай В. П. (м. Київ, Інститут комп’ютерних технологій Відкритого міжнародного Університету розвитку людини “Україна”) ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА МОДЕЛЮВАННЯ РОЗ-ПОДІЛУ МАТЕРІАЛІВ МЕ-РЕЖАМИ ПЕТРІ

10. Школяренко В. П., Антонов Г. О., Гончаров А. Л., Сіренко К. А., Захарченко Е. В. (м. Київ, ФТІМС НАН України) КОМПЛЕКС ПЕРЕНОСНИХ ТЕРМОМЕТРІВ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТЕМПЕРАТУРИ РОЗПЛАВІВ В ЛИВАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

СЕКЦІЯ 5

Металознавство, термічна обробка, споріднені технології і виробництво

Голова – Федоров М. М.

Секретар – Порохня С. В.

1. Абхарі П. Б., Мерзлякова О. А., Іванова Ю. О., Панібратченко Ю. А. (м. Краматорськ, ДДМА) МЕТАЛОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОСТРУКТУ-РИ СТАЛІ В РЕЗУЛЬТАТІ ЇЇ ФОРМОЗМІНИ ТА ТЕРМООБРОБКИ

2. Бережна О. В., Кассов В. Д., Малигіна С. В. (м. Краматорськ, ДДМА) РОЗРОБКА КІНЦЕВО-ЕЛЕМЕНТНОЇ МОДЕЛІ ФОРМОУТВОРЕННЯ НАПЛАВ-ЛЕНОГО ЗНОСОСТІЙКОГО ШАРУ

3. Васильченко Я. В., Малигін М. О. (м. Краматорськ, ДДМА) РЕМОНТ БА-ЗОВИХ ДЕТАЛЕЙ ВЕРСТАТІВ У ЛИТОМУ ВИКОНАННІ

4. Грибков Е. П., Малигін С. О. (м. Краматорськ, ДДМА) ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПОРОШКОВИХ ЕЛЕКТРОДІВ

5. Дьяченко Ю. Г., Федоров М. М. (м. Краматорськ, ДДМА) ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ НА ЗАЛІЗОВУГЛЕЦЕВИХ СПЛАВАХ ПРИ ДИФУЗІЙНІЙ МЕТАЛІЗАЦІЇ

6. Єрфорт І. Ю., Приходько О. В. (м. Краматорськ, ДДМА) УДОСКОНА-ЛЕННЯ МЕТОДИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ ДИПЛОМНИХ ПРОЄКТІВ БАКАЛАВРІВ – ЛИВАРНИКІВ

7. Клочихин В. В., Касай П. А. (г. Запорожье, АО «Мотор Сич»), Нау-мик В. В. (г. Запорожье, НУ «Запорожская политехника») СТРУКТУРА И СВОЙ-СТВА ОБРАЗЦОВ СПЛАВА IN718, ВЫРАЩЕННЫХ МЕТОДОМ СЕЛЕКТИВНО-ГО ЛАЗЕРНОГО СПЛАВЛЕНИЯ

8. Нурадінов А. С., Зубеніна Н. Ф., Школяренко В. П., Нурадінов І. А., Зубе-ніна Н. А. (м. Київ, ФТІМС НАН України,) РОЛЬ КОНВЕКЦІЇ В ФОРМУВАННІ СТРУКТУРИ ВЕЛИКИХ КОВАЛЬСЬКИХ ЗЛИВКІВ

9. Пиц Я. Є. (м.Краматорськ, ДДМА) ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФОРМАЦІЙ ВИ-ГОТОВЛЕНОЇ ЛИТТЯМ КОНСТРУКЦІЇ ВЕРХНЬОЇ НЕРУХОМОЇ ПОПЕРЕЧИНИ КУВАЛЬНОГО ГІДРАВЛІЧНОГО ПРЕСА

10. Сіренко К. А., Захарченко Е. В., Гончаров А. Л., Школяренко В. П. (м. Київ, ФТІМС НАН України) ПЕРСПЕКТИВИ ПРОМИСЛОВОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДУ РКО ТЕРМІЧНОГО ЕКСПРЕС-АНАЛІЗУ ЯКОСТІ РІДКОГО ЧАВУНУ З ПРОГНОЗУВАННЯМ МІКРОСТРУКТУРИ І ВЛАСТИВОСТЕЙ ВИЛИВОК

11. Karnaukh S. G., Chosta N. V. (Kramatorsk, DSEA) THE USE CLASSIFIER OF MATERIAL FACTURE CRITERIA

Перед початком конференції на її сайті за посиланням http://tolp.dgma.donetsk.ua/ в розділі Матеріали буде розміщена Програма конференції і Збірник тез. Збірнику присвоюються бібліотечні індекси УДК та міжнародний стандартний книжковий номер ISBN.

ЗАПРОШУЄМО ВАС ПРИЄДНАТИСЬ ДО РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЛАТФОРМИ ZOOM ЗА ПОСИЛАННЯМ:

https://us04web.zoom.us/j/72548944628?pwd=cStJRUsrcXdCU0t1VkJiK3RFaUhsUT09

Ідентифікатор конференції: 725 4894 4628

Код доступу: 1FU5Ls

Відкриття конференції. Пленарне засідання – 22 вересня 2021 10-00

Рекламодатели

Партнёры

Новостная рассылка

Будьте в курсе наших последних новостей. Оформите бесплатно персональную новостную рассылку.